Hastalara Okunacak Şifâ Duaları...

Konusu 'Dualar, Ayetler, Hadisler' forumundadır ve zuzuu tarafından 23 Temmuz 2009 başlatılmıştır.

 1. zuzuu

  zuzuu New Member

  Hastalara Okunacak Şifâ Duaları


  354- Hazreti Aişe´den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem:

  "İnsan, kendisinin bir şeyinden şikâyet edince (hastalığını söyleyince) yahut yara yahut bere olunca, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu parmağı ile şöyle söylerdi. Ravi (hadisi anlatan) Uyeyne oğlu Süfyan, işaret parmağını yere koydu sonra onu kaldırıp şöyle dedi:

  "Bismillah! türbetü arzına birîkati ba ´zınâ yüşfâ bihî sakîmunâ biizni rabbinâ."

  (Allah´ın adıyla; arzımızın toprağı ve birimizin (insanoğlunun) maya­sı karışımıyla şifa bulur hastamız, Rabbimizin izniyle...) Bir rivayet de:

  "Türbetü arzına ve rîkatü ba´zmâ" şeklindedir. Ben de,

  "Birîkati ba´zmâ" sözünün manası, İnsanoğlunun tükürüğü olduğunu alimler söylemiştir,

  derim.

  îbni Faris demiştir ki; "RÎK" insanların ve diğer hayvanların tükürü­ğüdür.[4]

  355- Hazreti Aişe´den (Radıyallahu anha) rivayet edildiğine göre: "Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sağ eliyle hastayı sıvayarak Allah´a dua eder ve şöyle derdi:

  "Allâhümme rabbennâsi, ezhebi´I-be´se. İşfi, entc´ş-şâfî. Lâşifâeillâ şifâuke şifâen lâ yuğâdiru sekamen.

  (Ey insanların Rabbi! Bu hastalığı gider, şifa ver; Sen şifa verensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur; öyle şifa ver ki, hiç bir hastalık bı­rakmasın.)?

  Diğer bir rivayette de, hastaya şunu okurdu:

  "îmsehi´l-bâse, rabbennâsi; biyedike´ş-şifâu. Lâ kâşife lehû illâ ente.

  (Bu hastaya şifa ver, ey insanların Rabbi! Şifa Senin (kudret) elinde­dir; Senden başka onu giderecek yoktur.)[5]

  356- Enes´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, o, Sabit´e (Allah kendisine rahmet etsin) şöyle dedi:

  Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Selîem´in hastaya okuduğunu sana oku­yayım mı? Sabit, evet, oku dedi. Enes, şunları okudu:

  "Allâhümme rabbennâsi, müzhibe´l-be´si işfı ente´ş-şâfî. Lâ şâfıye illâ ente şifâen lâ yuğâdiru sekamen.

  (Ey insanların Rabbi, hastalıkların gidericisi olan Allah´ım! Şifa ver, şifa veren Sensin. Senden başka şifa veren yoktur; öyle şifa ver ki, hiç bir hastalık bırakmasın."[6]


  Vücut Ağrılarına Karşı Okunacak Şifâ Duaları


  357- Osman b. Ebi´l-Asî´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, kendisi vücûdunda duyduğu bir ağrıdan Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e şikâyette bulundu. Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ona şöyle buyurdu:

  "Elini, vücudundan ağrıyan yere koy ve şöyle de:

  "Bismillah" (üç defa), yedi defa da:

  "Eûzü büzzetülâhi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhâziru" söyle. (Allah´ın adıyla, korktuğum ve duyduğum şeyin kötülüğünden Al­lah´ın izzet ve kudretine sığımrım."[7]

  358- Sa´d ibnİ Ebi Vakkas´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hastalığımda beni ziyarete gelip buyurdu:

  "AMhümmeşfi sa´den, Allâhümmeşfi sa´den. Allâhümmeşfi sa´den." (Allah´ım Sa´d´a şifa ver, Allah´ım Sa´d´a şifa ver, Allah´ım Sa´d´a şifa ver.)"[8]

  359- Sahih bir isnadla İbni Abbas´dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edilmiştir. O da, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in şöyle buyur­duğunu anlattı:

  "Kim, henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de, yedi defa şun­ları söylerse, Allah Sübhânehu ve Teâlâ Hazretleri o hastayı afiyete ka­vuşturur:

  "Es´elüllâhe´l-azîme rabbe´î-arşi´l-azîmi en yeşfîyeke." (Büyük Arş´ın Rabbi olan büyük Allah´dan dilerim ki» sana şifa ver­sin.. .)"[9]

  360- Abdullah ibni Amr ibni´l-As´dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

  "Bir hastayı ziyarete gelen adam şöyle desin:

  "Allâhümmeşfi abdeke yenke´leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin" (Allah´ım, Senin yolunda düşmanla savaşan yahud Senin nzân için cena­ze namazına giden kuluna şifa ver)"[10]

  361- Hazreti Ali´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Hastalıktan şikâyet ediyordum da, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sel­lem bana uğradı. Ben şöyle dua ediyordum: Allah´ım! Eğer ecelim gel­mişse, bana merhamet et ve eğer sonraya kalmışsa, beni (hastalıktan) kal­dır. Eğer bu bir belâ ise, bana sabır ver. Bunun üzerine Resûlüllah Sallal­lahu Aleyhi ve Sellem sordu: "Nasıl söyledin?" Hazreti Ali, söyledikleri­ni Peygambere tekrarladı. Peygamber de ayağı ile ona dokundu ve şöyle buyurdu: "(Allahümme âfihi) yahud (ravi Şübe´nin şübhesi olarak) (Al-lahümme´şfihi) (Allahım, buna afiyet ver yahud buna şifa ver)" Hazreti Ali der ki, artık bundan sonra ağrımdan şikâyet etmedim.[11]

  362- Ebû Saîd El-Hudrî ve Ebû Hüreyre´den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, her ikisi Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem´­in şöyle dediğine şahid oldular:

  "Kim,

  ´Lâ ilahe illâllâhu vallâhu ekber" derse, Rabbi onu doğrulayıp:

  "La ilahe illa ene ve ene ek beru buyurur.

  "Lâ ilahe illâllâhu vahdehû lâ şerike lehu" deyince, Allah:

  "Lâ ilahe illa ene vahdî lâ şerike lî"

  (Benden başka tlâh yoktur, yalnız ben varım, ortağım yoktur) buyu­rur.

  "Lâ ilahe illâllâhu lehu´i-mülkü ve lehü´l-hamdü" deyince, Allah:

  "Lâ ilahe itfa ene lî e´l-mülkü veliye´1-hamdü." (Benden başka ilâh yoktur, mülk de benimdir, hamd de banadır) bu­yurur.

  "Lâ ilahe illâllâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" deyince, Allah:

  "Lâ ilahe ene veiâ Aavİe velâ kuvvete illâ bî."

  (Benden başka ilâh yoktur, kudret ve kuvvetancak benimledir) buyurur.?

  Yine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyururdu:

  "Kim bunları hastalandığında söyler de, sonra ölürse, ateşin acısını tadmaz."[12]

  363- Ebû Saîd El-Hudrf den (Radıyallahu Anh) sahîh isnadlarla riva­yet edildiğine göre: "Cibril, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem´e ge­lip dedi ki:

  - Ey Muhammed (A.S.), şikâyetin var mı (hasta mısın)? Peygamber:

  - Evet, dedi. Cibril, şunları söyledi:

  "Bismillah! erkîke, min külli şey´in yü´zîke, min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin. Aîlâhu yeşfîke, bismillâhi erkîke.

  (Allah´ın adıyla, sana eziyet veren her şeyden, her canlının şerrinden yahud herhasedçinm gözünden seni Allah´a sığındırırım. Allah sana şifa verir. Allah´ın adayla seni Allah´a sığındırırım."[13]

  364- İbni Abbas´dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hasta olan bir A´rabiyi ziyaret için yanına vardı. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hasta ziyareti­ne gittiği zaman söylediği şu sözü ona da söyledi: "Lâ be´se tahûrun inşâellâh" (Üzüntü yok, İnşaallah günahları temizlemeye sebeb olur)"[14]

  365- Enes´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre: "Resûlül-lah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hasta olan bir A´rabiyi ziyaret için yanı­na vardı. O, sıtmalı idi. Peygamber buyurdu:

  "Keffâretün ve tahûrun" (Hastalığın) günahları örter ve temizler."

  366- Ebû Ümâme´den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem şöyle buyurdu: "Sizden birinizin, elini hastanın alnına yahud eli üzerine koyup da, nasıi olduğu­nu sorması, hasta ziyaretinin tamamındandır." Bu ifade, Tirmizî´nindir. İbni Sünnî´nin rivayeti ise şöyle: "Elini hastanın üzerine koyup da: Nasıl sabahladın yahud nasıl akşamladın? diye sorman, hasta ziyaretinin ta-marmndandır."[15]

  367- Selman´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle de­miştir: "Ben hasta iken, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni zi­yaret etti. Bana: Ey Selman! Allah senin hastalığına şifa versin, günahını bağışlasın ve ecelinin müddetince dinine ve bedenine afiyet versin, buyurdu."[16]

  368- Osman Ibni Affan´dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine gö­re şöyle demiştir:

  "Hasta olmuştum da, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni Al­lah´a sığındırırdı (Allah seni hastalıktan korusun, derdi). Bir gün beni sı­ğındırıp şöyle dedi:

  "Bismillâhirrahmânirrahîm, üîzüke billahi´l-ehadi´s-samedi ellezîlem yelid ve lem yûîed ve lem yekûn Jehû küfüven ehadün min şerri mâ tecidü.

  (Bismillâhirrahmânirrahîm, duyduğun hastalığın şerrinden, doğmayan, doğrulmayan, kendisine hiç bir şey denk olmayan, her şey kendisine muhtaç olan eşsiz bir Allah´a seni sığındırırım). Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gitmek için ayağa kalkınca buyurdu: Sen bu sözlerle Allah´a sı­ğın. Siz bu sözlerin benzeri ile Allah´a sığınmadınız."[17]


  Hastaya, Hasta Sahibinin Ve Ona Hizmet Edenin İyilik Tavsiye Etmesi, Zor Ve Zahmetli İşine Katlanıp
  Sabretmesi


  (Kısas yahud dayak yahud bunlardan başka sebeblerle ölümü yaklaşana da aynı tavsiye yapılır.)

  369- îmran ibni Husayn´dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiği­ne göre, Cüheyne kabilesinden bir kadın zinadan hamile olduğu halde Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e gelip şöyle dedi: Ya Rasûlallah! Ben zina cezasına düştüm, cezasını bana uygula. Bunun üzerine Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kadının velisini huzuruna çağırıp ona buyur­du: "Ona iyi muamele et. Doğurunca onu getir. Adam da emri yerine getirdi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadın için ceza uygulan­masını emretti de, (üzeri açılmasın diye) elbiseleri üzerine bağlandı sonra recmedilerek emir yerine getirildi. Sonra cenaze namazı kılındı."[18]
 2. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Hastalara Okunacak Şifâ Duaları...

  parmaklarına sağlık
 3. Kayıtsız

  Kayıtsız Guest

  Ce: Hastalara Okunacak Şifâ Duaları...

  Allah razı olsun kardeşim.

Sayfayı Paylaş