Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me

Konusu 'Dualar, Ayetler, Hadisler' forumundadır ve Viole tarafından 1 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. Viole

  Viole Administrator

  Kelime-i Tevhid” Ne Demektir...?
  İslâm dini'nin temelini, «LÂ İLÂHE İLLALLAH» sözünün mânâsı oluşturur.
  [​IMG]
  “Kelime-i Tevhid” Ne Demektir...?
  İslâm dini'nin temelini, «LÂ İLÂHE İLLALLAH» sözünün mânâsı oluşturur.


  «Lâ ilâhe illâllah» ne demektir?

  Bu söz basit olarak ele alınırsa;

  "TANRI yoktur sadece ALLAH vardır" anlamında değerlendirilir...

  Eğer kelimelerin anlamı üzerinde durursak...

  «Lâ ilâhe»de; "", yoktur; "ilâhe", TANRI demektir; yani, tapınılacak tanrı yoktur, demektir.

  Şimdi burada şu noktaya dikkat edelim...

  Kelime-i Tevhid, «Lâ ilâhe
  » ile başlıyor... Ve başlangıçta, kesin bir hüküm vurgulanıyor: «Yoktur tapılacak varlık!»; "lâ ilahe"!.. .
  Akabinde, bir açıklama geliyor... «İllâ» = "sadece", «ALLAH» vardır!...

  "İLLÂ ALLAH"

  yani "sadece ALLAH"!...
  Burada özellikle vurgulamamız gereken son derece önemli bir husus vardır..

  Dine, tefekkürden uzak bir biçimde, ezbercilikle yaklaşmış, etiketi ne olursa olsun, bazı kişilerin içine düştüğü son derece önemli bir yanılgı vardır..

  "Lâ ilâhe illALLAH" uyarısını, halkın anladığı Arapça kurallarıyla yorumlamak suretiyle çok büyük bir hataya düşmektedirler...

  Şöyle ki... "Lâ recülün illâ Âli" dendiği zaman, bu ifade dilimize "Âli'den başka er kişi yoktur" yada "Âli gibi er kişi yoktur" veya "Er kişi olarak Âli gibisi yoktur" tarzlarında çevrilebilir..

  Oysa "İLLÂ" kelimesi "ALLAH" kelimesiyle yanyana kullanıldığı zaman bu asla "ALLAH gibi bir tanrı yoktur" şeklinde anlaşılamaz... Yani, "başka bir tanrı-İlâh vardır ama o ALLAH gibi değildir" şeklinde yorumlanamaz...

  Ayrıca bir de şu hususu iyi anlamak gerekir;

  "KÂNE" yani "İDİ

  ", eki nasıl "ALLAH" isminin işaret ettiği anlam yanında, genel kullanım mânâsını yitirir; ve geniş zaman kavramına dönüşür ise; aynı şekilde "İLLÂ" kelimesi de "ALLAH" ismiyla yanyana gelince, genel kullanım alanı dışına taşıp, "SADECE" kavramıyla anlaşılır...  Önce "KÂNE" sözcüğüne bir misâl verelim... "KânALLAHu gafûrur rahima" dendiği zaman, bunu nasıl "ALLAH GAFUR ve RAHİM İDİ" diye çeviremezsek; "ALLAH" isminin işaret ettiği özellikler, geçmiş zamanla kayıtlanmaktan beri ise...

  Aynı şekilde; "İLLÂ ALLAH" dendiği zaman da, bu asla "başka" ya da "gibi" anlamlarına anlaşılmayıp, "sadece" mânâsıyla idrak edilmesi zorunludur!

  Zira "ALLAH" isminin bize işaret ettiği varlığın özellikleri, kendi dışında bir mevcut kabul etmediği gibi, hele hele, Varlığı yanısıra başka bir vücud sahibinden sözetmeyi hiç kabul etmez!...

  İşte bu sebeplerledir ki. gerek "İLLÂ", gerek "KÂNE" ve gerekse bu türden zaman ve vücud ifade eden kavramları "ALLAH" ismiyle yanyana gördüğümüzde, genel kullanımda anladığımız mânâda değil, "ALLAH" isminin işaret ettiği kavrama uygun bir anlamda anlamak mecburiyetindeyiz....

  Buna yapmadığımız takdirde, ortaya çıkacak olan kavram, ötemizde ve hatta evrenin ötesinde bir TANRI yani İLÂH kavramı olacaktır..

  İşte bu gerçeği gözönüne almış olarak, bu noktayı ince bir dikkatle kavramaya çalışırsak farkederiz ki... «Tapılacak tanrı yoktur, sadece ALLAH vardır»..

  Birinci mânâ olarak, bu cümleden açığa çıkan gerçek şudur ;

  «Tapılacak tanrı yoktur»... Evet, burada, kesin olarak, tapılacak bir öte tanrı olmadığını vurguladıktan sonra, «İLLÂ ALLAH» diyor...

  "İLLÂ", yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere, "ancak" mânâsına anlaşılabileceği gibi, buradaki kullanım şeklinde görüldüğü üzere "SADECE" anlamında dahi kullanılır..

  Evet, "İLLÂ", "ALLAH" kelimesiyle bir arada kullanıldığı zaman kesinlikle "SADECE" anlamında algılanmak zorundadır; zira "ALLAH"tan gayrı vücud sahibi yoktur ki, "ALLAH" ona kıyaslansın veya o şeyle benzer kefeye konarak ona nispetle târif edilsin!...

  İşte bu sebepten dolayıdır ki, "İLLÂ" kelimesi "ALLAH" ismiyle yanyana kullanıldığı zaman bunu daima "SADECE" kelimesiyle tercüme etmek zorundayız.

  Ki böylece, İslam Dini’nin getirmiş olduğu VAHDET-TEKLİK inanç veya düşünce sistemi fark edilebilsin.

  Evet, sadece "ALLAH" vardır ki, «O ALLAH, tapılacak bir tanrı değildir", anlamı mevcuttur bu açıklamada... Çünkü başta, kesin olarak «LÂ İLÂHE» yani "tapılacak TANRI yoktur"; hükmü veriliyor!..

  Öyle ise «ALLAH İsmi ile İşaret Edilen, insanın dışında, ötesinde; ve hatta bu vargördüğümüz varlıkların dışında ve ötesinde tapınılacak bir TANRI değildir!..
  [​IMG]
  ÖLMEK ÜZERE OLAN KİMSEYE

  KELİME-İ TEVHİD TELKİNİ

  Hadisler

  919 Mu’âz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Kimin son sözü, “Allah’tan başka ilah yoktur” (Lâ ilâhe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer ”

  Ebû Dâvûd, Cenâiz 20; Hâkim, el-Müstedrek, I, 351

  Aşağıdaki hadisle birlikte açıklanacaktır  920 Ebû Sa’îd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Ölmek üzere olanlarınıza Lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz!”

  Müslim, Cenâiz 1, 2 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Cenâiz 16; Tirmizî, Cenâiz 7; Nesâî, Cenâiz 4; İbni Mâce, Cenâiz 3

  Açıklamalar

  İslâm tam anlamıyla Allah’ın bir olduğu inancı (tevhid) üzerine kurulmuş bir dindir Müslüman, kendisine Yüce Yaratıcı tarafından bahşedilmiş olan ömrünü tevhid inancına bağlı olarak yaşamak durumundadır Bunu başarabildiği ölçüde her iki dünyada mutlu olacaktır

  Dünyadan âhirete ölüm denen tabiî bir olayla geçilmektedir Ölüm, bir anlamda dünya ile âhiretin kavuşma noktası olmakla beraber, herkes için bir evden ötekine göç etmek gibi pek kolay ve basit bir hâdise de değildir Fevkalâde büyük sıkıntıları ve tehlikeleri olan bir olaydır İnsanın can derdine düştüğü, nefsin ve şeytanın olanca gücüyle kişiyi sapıtmaya ve öteki dünyadaki hayatını zehir etmeye çalıştığı çok tehlikeli bir geçiş devresidir Âhiret hayatını şekillendirecek güzel veya kötü sondan (hüsn-i hâtime veya sû-i hâtime) birinin gerçekleşeceği bir sahnedir İşte bu sahneyi yaşamakta olan yani sekerât-ı mevt halinde bulunan kimselere, hadislerde ifâde buyurulduğu gibi “mevtâ” yani ölü gözüyle bakılır Ama onlar henüz ölmüş değildirler; muhtazar yani ölümleri yaklaşmış kişilerdir

  Birinci hadiste sevgili Peygamberimiz bu durumda olan kimseler hakkında genel bir tesbit yapmakta ve “kimin son sözü, “Allah’tan başka ilah yoktur” (Lâ ilâhe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer” buyurmaktadır Bu konudaki hassasiyeti vurgulayan ve cennete girme müjdesini pekiştiren daha bir çok rivayet bulunmaktadır Bu rivayetleri topluca görmek isteyenler Tecrid Tercemesi’ne bakabilirler (IV 264-274)

  Burada şu hususa da işaret etmek yerinde olacaktır Kelime-i tevhid, kalpteki imanın işaretidir Binâenaleyh hadisimizin anlamı “Kim, son anında Allah’a ve Resûlüne inanmış olarak âhirete göçerse, cennete girer” demek olur Bu, herhangi bir sebeple kelime-i tevhidi açıkça söyleyemeyen kimselerin cehennemlik olduğu gibi yanlış bir anlayışı önler

  Müşrik bir kimse iken kelime-i tevhidi söyleyen ve ölüm anına kadar ona ters düşecek bir davranışta bulunmayan kimse cennete girer Aynı şekilde Kelime-i tevhidi son nefesinde söyleme başarısını gösteren müslüman da, günahları sebebiyle cehenneme gitse bile sonuçta cennete girer Hatta son nefesinde kelime-i tevhidi söyleyen kimse, doğrudan cennete girer Hadisteki tesbit ve müjde ancak bu son şıkta gerçekleşir Son nefesinde kelime-i tevhidi söyleyemeyen mü’minlerle onu söyleyenlerin farkı da bu son şıkta ortaya çıkar Onun için son nefes çok önemlidir Allah Teâlâ bizlere “son nefeste imanımızı yoldaş eylesin ”

  Lâ ilâhe illallah demek elbette Muhammedü’r-resûlullah cümlesini söylemeyi de gerektirir En azından Hz Peygamber’in peygamberliğinin inkâr edilmemesi veya onun sadece Arap milletine gönderilmiş bir peygamber olduğunun iddia edilmemesi şartını ortaya koyar Aksi halde lâ ilahe illallah demek, kişinin müslüman sayılması için yeterli olmaz Zira Hz Muhammed’in peygamberliğini veya peygamberliğinin evrenselliğini inkâr ederek müslüman olunamaz

  Âhirette yegâne değer ölçüsü iman olduğu için, ölüm denen bu zor geçitteki yolcuya yapılabilecek en büyük yardım, onun kelime-i tevhidi veya kelime-i şehâdeti söylemesine yardımcı olmaktır Kendiliğinden bunu söyleyebilene ne mutlu O müthiş anda, ölmek üzere olan kişinin çevresinde bulunan eş-dost ve akrabasına düşen en önemli görev, feryâd ü figân ile ortalığı gürültüye boğmak değil, uygun ve yumuşak bir tarzda, hatta “sen de söyle!” demeden, onun duyabileceği şekilde kelime-i tevhid veya kelime-i şehâdeti okumaktır İkinci hadisteki “Ölmek üzere olanlarınıza lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz” tavsiyesi böylece yerine getirilmiş olur Bu, ölmek üzere olan kişiye son anda çok değerli bir âhiret armağanı veya azığı sunmak demektir

  İkinci hadisteki tevhid telkininin, ölümden sonra kabir başında yapılan telkinle doğrudan bir alâkası yoktur Ancak hem ölümden önce hem de ölümden sonra telkin yapılabileceği görüşünde olan âlimler de yok değildir Nitekim “Ölülerinize Yâsîn okuyunuz” (Ebû Dâvûd, Cenâiz 19-20; İbni Mâce, Cenâiz 4; Ahmed İbni Hanbel, Müsned V, 26, 27; İbni Hibbân, Sahih, V, 3) hadisi de hem ölümden önce hem ölümden sonra Yâsîn okuma tavsiyesi olarak anlaşılmaktadır

  Ayrıca burada doğumdan ölüme tevhid telkini’nin dinimizde öngörülmüş olduğuna da dikkat çekmekte fayda vardır İbni Abbas radıyallahu anhümâ’nın Hz Peygamber’e nisbet ederek bildirdiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “İlk söz olarak çocuklarınıza güzelce lâ ilahe illallah demeyi öğretiniz!” buyurmuştur Hz Peygamber’in bizzat kendisi de Haşimoğullarının çocukları konuşmaya başladığı zaman onlara “Çocuk edinmeyen, hâkimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah’a hamdederim” de ve tekbir getirerek O’nun şânını yücelt” anlamındaki İsra sûresinin 111 âyetini yedi kere öğretip söyletirdi Sahâbiler de çocukları konuşmaya başladığı zaman, ilk söyledikleri söz bu olsun diye yedi kere Lâ ilâhe illellah dedirtmeyi güzel görürlerdi (Bu bilgiler için bk Abdürrezzak, Musannef, IV, 334)

  Bütün bu rivayetler, müslümanın hayatının doğumdan ölüme bir tevhid çizgisine sahip olduğunu göstermektedir

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 Son nefeste imanla giden, cennete girer

  2 Dili kelime-i tevhidi söylemeye alıştırmak gerekir

  3 Hz Peygamber, düzgün konuşmaya başladıkları zaman çocuklara ilk olarak kelime-i tevhidi öğretmeyi, ölmek üzere olanlara da kelime-i tevhidi söylemesini telkin etmeyi tavsiye buyurmuştur

  4 Müslümanın hayatı tevhid telkini ile başlayıp tevhid telkini ile biter

  5 Mutluluk ve kurtuluş müslümanlıktadır

  6 Son nefesini vermek üzere olanlara yapılabilecek en büyük iyilik, kelime-i tevhidi söylemelerini telkin etmektir

  7 Son nefesini vermek üzere olanlar, ölü hükmündedirler Bu yüzden onlara “mevtâ” denilebilir
 2. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me

  ÖLMEK ÜZERE OLAN KİMSEYE

  KELİME-İ TEVHİD TELKİNİ

  Hadisler

  919 Mu’âz radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Kimin son sözü, “Allah’tan başka ilah yoktur” (Lâ ilâhe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer ”

  Ebû Dâvûd, Cenâiz 20; Hâkim, el-Müstedrek, I, 351

  Aşağıdaki hadisle birlikte açıklanacaktır  920 Ebû Sa’îd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  “Ölmek üzere olanlarınıza Lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz!”

  Müslim, Cenâiz 1, 2 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Cenâiz 16; Tirmizî, Cenâiz 7; Nesâî, Cenâiz 4; İbni Mâce, Cenâiz 3

  Açıklamalar

  İslâm tam anlamıyla Allah’ın bir olduğu inancı (tevhid) üzerine kurulmuş bir dindir Müslüman, kendisine Yüce Yaratıcı tarafından bahşedilmiş olan ömrünü tevhid inancına bağlı olarak yaşamak durumundadır Bunu başarabildiği ölçüde her iki dünyada mutlu olacaktır

  Dünyadan âhirete ölüm denen tabiî bir olayla geçilmektedir Ölüm, bir anlamda dünya ile âhiretin kavuşma noktası olmakla beraber, herkes için bir evden ötekine göç etmek gibi pek kolay ve basit bir hâdise de değildir Fevkalâde büyük sıkıntıları ve tehlikeleri olan bir olaydır İnsanın can derdine düştüğü, nefsin ve şeytanın olanca gücüyle kişiyi sapıtmaya ve öteki dünyadaki hayatını zehir etmeye çalıştığı çok tehlikeli bir geçiş devresidir Âhiret hayatını şekillendirecek güzel veya kötü sondan (hüsn-i hâtime veya sû-i hâtime) birinin gerçekleşeceği bir sahnedir İşte bu sahneyi yaşamakta olan yani sekerât-ı mevt halinde bulunan kimselere, hadislerde ifâde buyurulduğu gibi “mevtâ” yani ölü gözüyle bakılır Ama onlar henüz ölmüş değildirler; muhtazar yani ölümleri yaklaşmış kişilerdir

  Birinci hadiste sevgili Peygamberimiz bu durumda olan kimseler hakkında genel bir tesbit yapmakta ve “kimin son sözü, “Allah’tan başka ilah yoktur” (Lâ ilâhe illallah) cümlesi olursa, o kişi cennete girer” buyurmaktadır Bu konudaki hassasiyeti vurgulayan ve cennete girme müjdesini pekiştiren daha bir çok rivayet bulunmaktadır Bu rivayetleri topluca görmek isteyenler Tecrid Tercemesi’ne bakabilirler (IV 264-274)

  Burada şu hususa da işaret etmek yerinde olacaktır Kelime-i tevhid, kalpteki imanın işaretidir Binâenaleyh hadisimizin anlamı “Kim, son anında Allah’a ve Resûlüne inanmış olarak âhirete göçerse, cennete girer” demek olur Bu, herhangi bir sebeple kelime-i tevhidi açıkça söyleyemeyen kimselerin cehennemlik olduğu gibi yanlış bir anlayışı önler

  Müşrik bir kimse iken kelime-i tevhidi söyleyen ve ölüm anına kadar ona ters düşecek bir davranışta bulunmayan kimse cennete girer Aynı şekilde Kelime-i tevhidi son nefesinde söyleme başarısını gösteren müslüman da, günahları sebebiyle cehenneme gitse bile sonuçta cennete girer Hatta son nefesinde kelime-i tevhidi söyleyen kimse, doğrudan cennete girer Hadisteki tesbit ve müjde ancak bu son şıkta gerçekleşir Son nefesinde kelime-i tevhidi söyleyemeyen mü’minlerle onu söyleyenlerin farkı da bu son şıkta ortaya çıkar Onun için son nefes çok önemlidir Allah Teâlâ bizlere “son nefeste imanımızı yoldaş eylesin ”

  Lâ ilâhe illallah demek elbette Muhammedü’r-resûlullah cümlesini söylemeyi de gerektirir En azından Hz Peygamber’in peygamberliğinin inkâr edilmemesi veya onun sadece Arap milletine gönderilmiş bir peygamber olduğunun iddia edilmemesi şartını ortaya koyar Aksi halde lâ ilahe illallah demek, kişinin müslüman sayılması için yeterli olmaz Zira Hz Muhammed’in peygamberliğini veya peygamberliğinin evrenselliğini inkâr ederek müslüman olunamaz

  Âhirette yegâne değer ölçüsü iman olduğu için, ölüm denen bu zor geçitteki yolcuya yapılabilecek en büyük yardım, onun kelime-i tevhidi veya kelime-i şehâdeti söylemesine yardımcı olmaktır Kendiliğinden bunu söyleyebilene ne mutlu O müthiş anda, ölmek üzere olan kişinin çevresinde bulunan eş-dost ve akrabasına düşen en önemli görev, feryâd ü figân ile ortalığı gürültüye boğmak değil, uygun ve yumuşak bir tarzda, hatta “sen de söyle!” demeden, onun duyabileceği şekilde kelime-i tevhid veya kelime-i şehâdeti okumaktır İkinci hadisteki “Ölmek üzere olanlarınıza lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz” tavsiyesi böylece yerine getirilmiş olur Bu, ölmek üzere olan kişiye son anda çok değerli bir âhiret armağanı veya azığı sunmak demektir

  İkinci hadisteki tevhid telkininin, ölümden sonra kabir başında yapılan telkinle doğrudan bir alâkası yoktur Ancak hem ölümden önce hem de ölümden sonra telkin yapılabileceği görüşünde olan âlimler de yok değildir Nitekim “Ölülerinize Yâsîn okuyunuz” (Ebû Dâvûd, Cenâiz 19-20; İbni Mâce, Cenâiz 4; Ahmed İbni Hanbel, Müsned V, 26, 27; İbni Hibbân, Sahih, V, 3) hadisi de hem ölümden önce hem ölümden sonra Yâsîn okuma tavsiyesi olarak anlaşılmaktadır

  Ayrıca burada doğumdan ölüme tevhid telkini’nin dinimizde öngörülmüş olduğuna da dikkat çekmekte fayda vardır İbni Abbas radıyallahu anhümâ’nın Hz Peygamber’e nisbet ederek bildirdiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “İlk söz olarak çocuklarınıza güzelce lâ ilahe illallah demeyi öğretiniz!” buyurmuştur Hz Peygamber’in bizzat kendisi de Haşimoğullarının çocukları konuşmaya başladığı zaman onlara “Çocuk edinmeyen, hâkimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah’a hamdederim” de ve tekbir getirerek O’nun şânını yücelt” anlamındaki İsra sûresinin 111 âyetini yedi kere öğretip söyletirdi Sahâbiler de çocukları konuşmaya başladığı zaman, ilk söyledikleri söz bu olsun diye yedi kere Lâ ilâhe illellah dedirtmeyi güzel görürlerdi (Bu bilgiler için bk Abdürrezzak, Musannef, IV, 334)

  Bütün bu rivayetler, müslümanın hayatının doğumdan ölüme bir tevhid çizgisine sahip olduğunu göstermektedir

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1 Son nefeste imanla giden, cennete girer

  2 Dili kelime-i tevhidi söylemeye alıştırmak gerekir

  3 Hz Peygamber, düzgün konuşmaya başladıkları zaman çocuklara ilk olarak kelime-i tevhidi öğretmeyi, ölmek üzere olanlara da kelime-i tevhidi söylemesini telkin etmeyi tavsiye buyurmuştur

  4 Müslümanın hayatı tevhid telkini ile başlayıp tevhid telkini ile biter

  5 Mutluluk ve kurtuluş müslümanlıktadır

  6 Son nefesini vermek üzere olanlara yapılabilecek en büyük iyilik, kelime-i tevhidi söylemelerini telkin etmektir
 3. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me
  [​IMG]
  KELİME-İ ŞAHADET

  Kelime-i şahadet ‘’eşhedüen la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh.’’ demektir Şehadeti söylemenin 130 kadar faydası vardır. Bunlardan 30 tanesi şunlardır:

  Dünyada olan 5 fayda
  1- Adı güzel çağrılır
  2- İslamın emir ve yasakları kendisine farz olur.
  3- Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur.
  4- Allahü azim-üş-şan, ondan razı olur.
  5- Cümle müminler ona muhabbet eder.

  Ölürken olan 5 fayda
  1- Azrail aleyhisselam ona güzel suretle gelir.
  2- Yağdan kıl çeker gibi ruhunu alır.
  3- Cennet kokuları gelir.
  4- Müjdeci melekler gelir
  5- Merhaba yâ mümin! Sen cennetliksin denir.

  Kabirde olan 5 fayda
  1- Kabri geniş olur.
  2- Münker ve Nekir güzel suretle gelir.
  3- Bir melek ona bilmediğini talim eder( öğretir )
  4- Allahü azim-üş-şan bilmediğini hatırına getirir.
  5- Cennetteki makamı görünür.

  Arasat’ta olan 5 fayda
  1- Sual ve hesabı kolay olur.
  2- Kitabı sağından verilir.
  3- Mizanda sevabı ağır gelir.
  4- Arş’ın altında gölgelenir.
  5- Sıratı yıldırım gibi geçer.

  Cehennemde olan 5 fayda
  1- Cehenneme girerse, Cehennem ehli gibi gözleri gök olmaz.
  2- Şeytanı ile çatışmaz.
  3- Ellerine ateşten kelepçe, boynuna zincir vurulmaz.
  4- Hamim suyundan içirilmez.
  5- Ebedi cehennemde kalmaz.

  Cennette olan 5 fayda
  1- Cümle melekler ona selam verir.
  2- Sıdıklar ile refik olur.
  3- Ebedi cennette kalır.
  4- Allahü teala ondan razı olur.
  5- Allahü tealanın cemalini görür.

  [​IMG]
  70 bin Kelime-i Tevhid

  “Kim 70 bin (Lâilâheillallah) derse, ölmeden önce Cennet ile müjdelenir.”
  [1][1] İzah ve açıklama: Tasavvuf ehlinin ileri gelenlerinden bir çoklarının Kelime-i Tevhid'i bu sayı üzerinde okumalarının dayanağı, bu

  Hadis-i şerif olsa gerektir. Bu sayıda (70 bin adet) kendisi için okunan Kelime-i Tevhid sevab olduğu ve cennet ile müjde alındığı gibi aynı sayıda başkaları için de okunması böyledir.


  Bir çok kimselerin 70 bin Kelime-i Tevhid çekmeleri de, bu Hadis-i şerife dayanıyor kanaatindeyim. Her ne sebeple olursa olsun, Can-ü gönülden Kelime-i Tevhid okumak ve çekmek, çok büyük bir sevab getirecektir. Hiç ihmal etmeden Kelime-i Tevhid okumaya devam etmelidir.


  Bir çok yerlerde Kelime-i Tevhid meclisi toplarlar, (kurarlar) Kelime-i Tevhid merasimi yaparlar. Buralarda kalabalık cemaat bulunabilecek şekilde onbeş-yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, belki de daha fazla davetli bulabilen meclisler oluyor.

  Boynunu cehennemden azad ettirmek için ve nefsini Allah (CC) Hz.leri’nden sakındırmak için 70.000 defa (Lâilâheillallah) oku. O zaman Allah (CC) Hz.leri seni cehennemden azad eder. Yahut kimin için okursan onu azad eder.
  [1][2]


  Allah (CC) dostlarından bir Zat, 70 bin Kelime-i Tevhid çekmiş, fakat sevabını hiç kimsenin ruhuna bağışlayıp hediye etmemişti. Duası edilmemiş öyle bekliyormuş. Bu muhterem zat, bir gün bir ziyafette yemek yerken, hâl ve keşif ehli, irfan sahibi bir gencin, elini yemeğe ***ürür ***ürmez ağlamaya başladığını görmüş. O gence : “Ne oldu, bir derdin mi var? Hasta mısın, bir yerlerin mi ağrıyor?” falan diyenlere genç: “Cehennemi gördüm. Annemin orada azap çektiğini gördüm, görüyorum onun için ağlıyorum.” diye cevab vermiş. Allah (CC) dostu okuduğu Kelime-i Tevhid'in sevabını hemen bağışlamış:

  “Ya Rabbi (CC)... Biliyorsu ki, Tevhid kelimesini (Lâilâheillallah) cümlesini 70 bin kere okudum. İşte onun sevabını bu ******n annesini ruhuna azabtan kurtulması için hediye ediyorum.” diye hediye etmiş. Allah (CC) Hz.leri’nin sevgili kulu bu hediyeyi eder etmez, çocuk gülümsemiş ve “Annem cehennemden kurtuldu.” diye sevinmiş. Ve yemek yemeye başlamış.

  Allah (CC) dostu bu muhterem zat: “70 bin Kelime-i tevhid'i okuyan ve okuyup başkasına hediye edildiği takdirde cehennem azabından kuruluşa sebep olur.” Hadis-i Şerifi aklıma geldi ve okudum ve Hadis'in doğruluğunu kendi gözlerimle gördüm.” demişti.  (İzah ve açıklama) Ey Hak yolcusu kardeş... Kelime-i Tevhid okuyan cennete girecek ve Allah (CC) Hz.leri’nin lütfuna erecektir. 70 bin Kelime-i Tevhid okumak Allah (CC) Hz.leri’nin dostu ve ehli olan muhteremlerce malumdur. Hatta halkımız arasında 70 bin Kelime-i

  Tevhid okumak meşhurdur.

  Sevgili Peygamberimiz (SAV) bir Hadis-i Şeriflerinde: “Arkasında bir salih evlad, anaya babaya hayırlı dua edecek evlad bırakanın amel sevab defteri kapanmaz.” buyuruyor.
  İşte bu gencin hali bu gerçekleri hatırlatıyor. Salih evlat. Çünkü annesinin cehennemden kurtulmasına sebep oluyor ve oldu. Allah-ü Zülcelal vetekaddes (CC) Hz.leri böyle salih evlat yetiştirmeyi her anneye nasib etsin. (AMİN) Bu gibi salih evlatları müslümanların tümüne versin. (AMİN)...

  Kelime-i Tevhid (Lâilâheillallah Muhammedür Rasulüllah) demektir. Kelime-i Tevhid diye bu mübarek cümleye denir. Kim (Lâilâheillallah) diye ölüverirse, cennete girer.


  “(Lâilâheillallah) bir şeydir ki, Allah-ü Teala (CC) Hz.leri’nin öfkesini sakinleştirmekte bundan daha başka faydalı, güzel bir söz yoktur. Bu Kelime-i Tayyibe, cehenneme girmeye sebep olan öfkeyi sakinleştirdiğine göre, diğer öfkeler bundan daha sakin ve hafiftir.

  Onları muhakkak sakinleştirir. Çünkü bir kul bu mübarek sözü tekrarlamakla her şeyden yüzünü çevirmiş ve gerçek taptığı Allah (CC) Hz.leri’ni yönelme kıblesi kılmıştır.
  [1][3]

  [1] Kelime-i Tevhidin Fazileti S.47
  [2] Muhyiddin-i Arabi (RA) Hz.leri
  [3] Mektubat C.2. S.37
  [​IMG]

 4. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me

  Kelime-i tevhidin fazileti
  [​IMG]Sual: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce La ilahe illallah, Muhammedün resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farz mıdır?

  [​IMG]CEVAP
  Evet farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, (Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam da Onun Resulüdür) demektir.

  [​IMG]Müslümanın her fırsatta söylediği Kelime-i tevhidin fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [Bezzar]

  [​IMG](La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!) [Taberani]

  [​IMG](Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir.) [Hakim]

  [​IMG](Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi La ilahe illallah demektir.) [Nesai]

  [​IMG](La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı
  sıkıntıdır.) [Deylemi]

  [​IMG](Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.) [Tirmizi]

  [​IMG](La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.) [E.Ya’la]

  [​IMG](La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır.) [İ.Ahmed]

  [​IMG](La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir.) [İ.Gazali]
 5. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me

  [​IMG](Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir.) [Ebu Nuaym]

  [​IMG](Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun.) [Dare Kutni]

  [​IMG](Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur.) [Hakim]

  [​IMG](Ahiret, dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, La ilahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ, "Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin" buyurur.) [Beyheki]

  [​IMG](La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.) [Buhari]

  [​IMG](Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]
  [Yüzüncüyü söylerken "Muhammedün resulullah" ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca "Muhammedür-resulullah" denir.]

  [​IMG](İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlasla söylemek, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır.) [Taberani]

  [​IMG]İhlas, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.

  [​IMG]Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allahü teâlânın birliğine iman edip, şirk koşmadan ve ihlasla namazını kılıp, zekatını verenden Allah razı olur.) [İbni Mace]
  (İhlasla amel edin! Allahü teâlâ ancak ihlasla yapılan ameli kabul eder.) [Dare Kutni]

  [​IMG](İbadetleri ihlas ile yap! İhlas ile yapılan az amel, kıyamette sana yetişir.) [Ebu Nuaym]

  [​IMG](İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun! Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler.) [Ebu Nuaym]

  [​IMG](Kırk gün ihlasla ibadet edenin, kalbinden diline hikmet pınarı akar.) [Ebuşşeyh]

  [​IMG]Sual: Hatm-i tehlil nedir?
  CEVAP
  Kelime-i tevhid veya tehlil La ilahe illallah demektir. 70 bin kelime-i tehlil okumaya hatm-i tehlil denir.
  Mazher-i Can-ı Canan hazretleri, bir kabrin yanına oturmuştu. (Bu mezarda Cehennem ateşi var. Hadis-i şerifte (Kendisi için veya başka müslüman için 70 bin kelime-i tevhid okuyanın günahları affolur) buyuruluyor. Ruhuna Hatm-i tehlil sevabı bağışlayacağım. İnşallah affolur) buyurdu. Hatm-i tehlilin sevabını bağışladıktan sonra, (Elhamdülillah bu günahkâr kadın, Kelime-i tehlil sayesinde azaptan kurtuldu) buyurdu. (Makamat-ı Mazheriyye)
 6. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me


  [​IMG]70 bin Kelime-i tevhidi bir kimse veya birkaç kimse okuyabilir. (Menâhic-ül-ibâd)
  Hatm-i tehlilin dirilere de faydası çoktur. (Mekatibi şerife)

  [​IMG]Sual: Kelime-i tehlil dakikada şu okunur diye tahmini çekilir mi?
  CEVAP
  Hayır. Böyle çekileni hesaba katmamalı.

  [​IMG]Sual: Kelime-i tehlili 99 mu,100 mü şaşıran, 99 kabul etse caiz mi?
  CEVAP
  Evet.

  [​IMG]Sual: Muayyen kelime-i tehlil söyledikten sonra, sayısını bilmeden daha çok söylemek de caiz mi?
  [​IMG]CEVAP
  Elbette, çok iyi olur.

  [​IMG]Sual: Kelime-i tehlilin, her yüzüncüde, (Muhammedün resulullah) demeyi unutunca mahzuru olur mu?
  [​IMG]CEVAP
  Mahzuru olmaz.

  Sual: Kelime-i tehlili okurken, şaşırıp yeniden başlamak caiz mi?
  [​IMG]CEVAP
  Evet.

  Sual: Namaz kılarken, yatağa girince, dua veya kelime-i tevhid okurken, ağzımız kapalı olarak kalbden sessiz okumak uygun mudur?
  [​IMG]CEVAP
  Kıraat, ağız ile okumak demektir. Kendi kulakları işitecek kadar sesli okumaya, hafif okumak denir. Yanında olan kimselerin de işitecekleri kadar sesli okumaya, yüksek sesle okumak denir. Hafif sesle okuyanı bir iki kişinin işitmesi mekruh olmaz. Sesli okumak, çok kişinin işitmesi demektir. (Bezzâziyye)

  [​IMG]Kendi işiteceği kadar sesle okumadan kılınan namaz sahih olmaz. Dua ederken de, kendi işiteceği sesle okuması, söylemesi gerekir.

  [​IMG]Kelime-i tehlili de, ibadet sevabı hasıl olması için, dil ile, kendi işitecek kadar sesli söylemek gerekir. Hatm-i tehlil okuyanların da, en az kendi işitecekleri kadar sesli okumaları gerekir. Kelime-i tehlil, ibadet olarak değil de, kalbi temizlemek için okunurken, dil oynatılmaz. (Redd-ül Muhtar)

  [​IMG]Resulullaha inanmayan mümin olamaz
  Sual: “Kelime-i tevhidin La ilahe illallah kısmını söyleyen, fakat Muhammedün Resulullah kısmını söylemeyen insanlara da merhametle bakmalı, çünkü ahirette onlar da Allah’ın sonsuz rahmetine kavuşacak” diyenler çıkıyor. Böyle inanan Müslüman olur mu, Cennete girer mi?
  [​IMG]CEVAP
  Allahü teâlânın rahmeti, dünyada herkesedir. Ahirette, gayri müslimlere zerresi yoktur. Allahü teâlâ, (Rahmetim her şeyi kaplamıştır) dedikten sonra, (Rahmetim, benden korkup, haramdan kaçan, zekatını veren ve Kur'ana inananlar içindir) buyuruyor. Daha sonra da Resulüne iman edip uymamızı emrediyor. (Araf 156-158)
 7. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me


  [​IMG]Resulullaha inanmayan Müslüman olamaz, Cennete giremez. Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir.

  [​IMG]Kur’an-ı kerim baştan sona kadar Muhammed aleyhisselama iman edip uymayı emrediyor, uymayan Müslüman olamaz, kâfir olur buyuruyor. İşte bazı âyet-i kerime mealleri:
  (Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20]

  [​IMG](Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!) [Nur 54]

  [​IMG](Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.) [Ahzab 71]

  [​IMG](Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

  [​IMG](De ki, “Allah’a ve Peygambere itaat edin! Eğer [uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] Elbette Allah kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32]

  [​IMG](Allah ile resullerinin arasında farklı bir yol tutmak isteyenler kâfirdir.) [Nisa 150,151]

  [​IMG](Biz her Peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik.) [Nisa 64]

  [​IMG](Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14]

  [​IMG](Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13]

  [​IMG](Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36]

  [​IMG](Aralarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: Müminler, “İşittik, itaat ettik” derler, işte kurtuluşa erenler bunlardır.) [Nur 51]

  [​IMG](Allah’a ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.) [Enfal 13]

  [​IMG](Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.) [Ahzab 36]

  [​IMG](O Peygamber, güzel, temiz şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram kılar.) [Araf 157]
 8. Viole

  Viole Administrator

  Ce: Kelime-i Tevhid” Ne Demek -Ne Demektir Kelime-i Tevhid” -Kelime-i Tevhid me


  [​IMG](Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyi haram tanımayan ve hak dini [İslamiyet'i] din edinmeyen kimselerle; zelil
  bir halde kendi elleriyle
  [boyun eğerek] cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29]

  [​IMG](Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7]

  [​IMG](O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.) [Necm 3,4]

  [​IMG]Resulullah efendimiz, Kur’an-ı kerimi açıklayarak, imanı şu şekilde tarif etmiştir:
  (İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe [Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir.) [Buhari, Müslim, Nesai]

  [​IMG]Mümin olmak için bütün Peygamberlere inanmak gerekir. Yahudiler ve Hıristiyanlar, diğer küfürleri bir yana, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için de kâfir oluyorlar. İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki: İman edilecek şeylerden birine bile inanmayan kimse, (La ilahe illallah Muhammedün resulullah) dese de, Müslüman olmaz. Amentü’deki altı şeye inanan ancak Müslüman olur. (Redd-ül Muhtar)

  [​IMG]Hatm-i tehlil
  Sual: Hatm-i tehlilin, yani 70 bin kelime-i tevhidin, sadece ölülere mi faydası vardır?
  [​IMG]CEVAP
  Hatm-i tehlilin, ölü diri, herkese faydası vardır. (Mekatib-i şerife)

Sayfayı Paylaş