Zekat Nedir ? Zekat tanımı, Zekat Anlamı, Hakkında

Konusu 'Nedir U-Z' forumundadır ve Melek tarafından 27 Ekim 2009 başlatılmıştır.

 1. Melek

  Melek Super Moderator

  zekat: Nisab miktarı mala, paraya sahib olan müslümanın kırkta birini fakirlere sadaka vermesi ve bu verilen sadaka. ziyadeleşme, artma. * temizlik. taharet. (bak: sadaka, Nisab).( $ bu kelâmın mâkabliyle nazmını icab ettiren münasebet ise: namaz $ yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da islâmın kantarası, yani köprüsüdür. demek; birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden ilâhî iki esastırlar. bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. i.i.)(zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmak için bir kaç şart vardır:1- sadakayı vermekte israf olmaması.2- başkasından alıp başkasına vermek suretiyle Halkın malından olmayıp kendi malından olması.3- minnetle in'âmın bozulmaması.4- fakir olmak korkusu ile sadakanın terk edilmemesi.5- sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır-nedir+münhasır-ne-demek'>münhasır olmadığı bilinmesi ile ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylere de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.6- sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hâcât-ı zaruriyyesinde sarfetmesi lâzımdır. i.i.)(sadakalar kimlerin hakkıdır, bu cihete gelince, emr ü teşvik olunduğunuz infak u sadakat $ allah yolunda tutulmuş, din uğrunda ilme, cihada vakf-ı nefs etmiş, $ yeryüzünde şuraya buraya gidemiyen, yani allah yolunda meşguliyetlerinden veya maraz ve acz gibi bir maniadan dolayı nafakalarını kazanmağa iktidarları olmayan o fakirler içindir ki $ hallerini tecrübe etmeyen cahil, onları $ taaffüflerinden, yani istemeğe tenezzül etmeyip tahammül ve tecemmül ile iffetlerini muhafaza ve ibraz eylediklerinden dolayı, zengin zanneder. $ sen onları simalarıyla, dikkat edildiği zaman hallerinde görülecek edeb ü nezahet, yüzlerinde müşahede olunacak âsâr-ı fakr u zaruret gibi alâmetleriyle tanırsın. $ insanlardan dilenmezler, hele $ ilhah-ı ısrar ile hiç dilenmezler, olsa olsa pek muztar kaldıkları zaman ehline ifham-ı hâl ederler...bu âyet, ashab-ı suffa tesmiye olunan fukara-yı muhacirîn hakkında nazil olmuştur ki; dörtyüz kişi kadar vardılar. medine'de ne bir meskenleri, ne aşiret ve akrabaları, Hiçbir şeyleri yoktu, daima mescid-i nebeviyeye mülazemet ederler, mescidin sofasında ikamet eylerler, ilm-i kur'an tahsil ederler, mevâız ve tedrisat-ı peygamberîyi istimâ' ile müstefid olurlar, hep oruçlu bulunurlar. hâsılı; ilm ü ibadete hasr-ı evkat ederler ve her ne zaman bir gaza olursa giderlerdi. bunlar medrese-i risalet'in allah yoluna vakf-ı nefs etmiş talebesiydiler.ibn-i abbas hazretlerinden vaki olan rivayete göre birgün resulullah (a.s.m.) ashab-ı suffa'nın başlarına durmuş, hallerini nazar-ı tedkikten geçirmişti. fukaralıklarını, çekmekte bulundukları zahmetleri gördü ve kalblerini tatyib edip buyurdular ki: "ey ashab-ı suffa! size müjdeler olsun ki, her kim şu sizin bulunduğunuz hal ü sıfatta ve bulunduğu halden razı olarak bana mülaki olursa o benim refiklerimdendir. " işte bu âyet de bunlar dolayısiyle nâzil olmuştur. ve fakat hükmü âmmdır. allah rızası için düşmana karşı nöbet bekleyen veya allah rızası için medreselerde dirsek çürüten veya allah rızası için hidemât-ı âmmeye vakf-ı nefs eden ve bu ahval içinde malı mülkü yok, muhtaç olmakla beraber nafakasını kesbe vakit bulamayan veya kudreti yetişemiyen fukara-yı mü'minîn bu âyetin hükmünde dâhildirler. bunlar infakat ü sadakatın en güzel masrıfını teşkil ederler. e.t.)
 2. Twitter

  Twitter Member

  Ce: Zekat Nedir ? Zekat tanımı, Zekat Anlamı, Hakkında

  Zekât Nedir?
  İslâmın beş şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan önce farz olmuştur. Mal ile yapılan ibadettir.
  Zekât, dini ölçülere göre zengin olan müslümanların seneden seneye malının ve parasının kırkta birini fakir olan müslümanlara vermesidir. Zekâtın Faydaları
  Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından temizleyen, zenginlerde şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ibadettir. Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kıskançlık ortadan kalkar. Kendilerine yardım eden zenginlere karşı sevgi ve saygı meydana gelerek toplumda birlik ve kardeşlik kuvvetlenmiş olur.
  İslâm Dini, toplumun dertlerini tedâvi eden, ihtiyaçlarını karşılayan birçok esaslar getirmiştir. Allah'ın emri olan zekât, bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekât malın büyümesini ve bereketlenmesini sağlar. Zekâtı verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanların zararından Allah korur. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: " Mallarınızı zekât ile koruyunuz. " (et-Terğib ve't-Terhib, c.I, s.520)
  Zekat Kimlere Farzdır?
  Zekat, Müslüman, erginlik çağına gelmiş, akıllı, hür ve dinen zengin sayılan kimselere farzdır.
  Dinen zengin sayılanlar, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka "NİSAP MİKTARI" malı olan kimselerdir.
  ASLÎ İHTİYAÇ: Oturulan ev, giyim eşyası, binek arabası, ticaret için olmayan kitaplar, sanatın icrası için gerekli aletler ve ailenin bir yıllık nafakasıdır.
  NİSAP: Dinimizin koyduğu bir zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçüye göre: Aslî ihtiyacından başka 81 gram altını, 561 gram gümüşü veya bu miktarlar karşılığı parası veya ticaret malı bulunan, kırk koyun veya keçiye, otuz sığıra veya beş deveye sahip olan müslümanlar "NİSAP MİKTARI" mala sahip olmuş sayılırlar.
  Asli ihtiyaçtan başka bu miktarlarda mala sahip olduktan sona tam bir yıl geçince zekat farz olur.
  Zekât Kimlere Verilir?
  Zekât verilecek kimseler şunlardır:
  1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.
  2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.
  3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.
  4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)
  5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.
  Zekatın öncelikle fakir olan yakın akrabaya, komşulara, hemşehrilere verilmesi daha sevaplıdır.
  Zekât Kimlere Verilmez?
  1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
  2) Oğluna, oğlunun çocuklarına,kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,
  3) Zenginlere,
  4) Müslüman olmayanlara,
  5) Karı-koca birbirlerine.

  Zekatın Ödenmesi
  Paranın her 40 liradan bir lirası zekat olarak fakire verilecektir. Canlı hayvanların zekatı nev'ine göre değişir. Koyunda: kırkta bir; devede: beş devede bir koyun, sığırda: otuzda bir danadır.

Sayfayı Paylaş